• 100+

  ବୃତ୍ତିଗତ କର୍ମୀ |

 • 4000+

  ଦ Daily ନିକ ଆଉଟପୁଟ୍

 • 8 ମିଲିୟନ୍ ଡଲାର୍ |

  ବାର୍ଷିକ ବିକ୍ରୟ |

 • 3000㎡ +

  କର୍ମଶାଳା କ୍ଷେତ୍ର

 • 10+

  ନୂତନ ଡିଜାଇନ୍ ମାସିକ ଆଉଟପୁଟ୍ |

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୀତି

ଏହି ଅନୁପ୍ରୟୋଗ ସେବା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୋପନୀୟତାକୁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କରେ |ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଠିକ୍ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ, ଏହି ଅନୁପ୍ରୟୋଗ ଏହି ଗୋପନୀୟତା ନୀତିର ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ପ୍ରକାଶ କରିବ |ତଥାପି, ଏହି ପ୍ରୟୋଗ ଏହି ସୂଚନାକୁ ଉଚ୍ଚତର ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଚତୁରତାର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବ |ଏହି ଗୋପନୀୟତା ନୀତିରେ ଅନ୍ୟଥା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ଅନୁପ୍ରୟୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବ ଅନୁମତି ବିନା ତୃତୀୟ ପକ୍ଷକୁ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ |ଏହି ଅନୁପ୍ରୟୋଗ ସମୟ ସମୟରେ ଏହି ଗୋପନୀୟତା ନୀତି ଅପଡେଟ୍ କରିବ |ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସେବା ଚୁକ୍ତିରେ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣ ଏହି ଗୋପନୀୟତା ନୀତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଧରାଯାଏ |ଏହି ଗୋପନୀୟତା ନୀତି ଏହି ପ୍ରୟୋଗ ସେବା ବ୍ୟବହାର ଚୁକ୍ତିର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଅଟେ |

ପ୍ରୟୋଗର ପରିସର |
(କ) ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ଅନୁପ୍ରୟୋଗର ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ପଞ୍ଜିକରଣ କରନ୍ତି, ଏହି ଅନୁପ୍ରୟୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସୂଚନା;

) ଯେପରିକି ବ୍ୟବହୃତ ଭାଷା, ପ୍ରବେଶ ତାରିଖ ଏବଂ ସମୟ, ହାର୍ଡୱେର୍ ଏବଂ ସଫ୍ଟୱେର୍ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସୂଚନା, ଏବଂ ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ୱେବ୍ ପୃଷ୍ଠା ରେକର୍ଡଗୁଡିକ |

© ଏହି ଅନୁପ୍ରୟୋଗ ଆଇନଗତ ଉପାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବସାୟ ସହଭାଗୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉପଭୋକ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରେ |

ଆପଣ ବୁ understand ିଛନ୍ତି ଏବଂ ସହମତ ଅଟନ୍ତି ଯେ ଏହି ଗୋପନୀୟତା ନୀତି ନିମ୍ନଲିଖିତ ସୂଚନା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ:

(କ) ଏହି ଅନୁପ୍ରୟୋଗ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସନ୍ଧାନ ସେବା ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା କୀୱାର୍ଡ ସୂଚନା;

(ଖ) ଏହି ଅନୁପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ collected ାରା ସଂଗୃହିତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ଏବଂ ତଥ୍ୟ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଏହି ଅନୁପ୍ରୟୋଗରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, କାରବାର ସୂଚନା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବିବରଣୀ ସହିତ ସୀମିତ ନୁହେଁ;

© ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ କିମ୍ବା ଏହି ପ୍ରୟୋଗର ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଏବଂ ଏହି ଆବେଦନ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପଦକ୍ଷେପ |

ସୂଚନା ବ୍ୟବହାର
(କ) ଏହି ଅନୁପ୍ରୟୋଗ କ personal ଣସି ଅବିଭକ୍ତ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷକୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ, ବିକ୍ରୟ, ଭଡା, ଅଂଶୀଦାର କିମ୍ବା ବାଣିଜ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁମତି ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଏବଂ ଏହି ଅନୁପ୍ରୟୋଗ (ଏହି ଅନୁପ୍ରୟୋଗ ଅନୁବନ୍ଧିତ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରି) ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିମ୍ବା ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନାହିଁ | ଆପଣଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇଥାଏ, ଏବଂ ସେବା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ଏହିପରି ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଉପରେ ବାରଣ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା |

(ଖ) ଏହି ଅନୁପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ କ third ଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷକୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ମାଗଣାରେ ସଂଗ୍ରହ, ସଂପାଦନ, ବିକ୍ରୟ କିମ୍ବା ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ନାହିଁ |ଯଦି ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର କ user ଣସି ଉପଭୋକ୍ତା ଉପରୋକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ନିୟୋଜିତ ହୁଅନ୍ତି, ଥରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହେଲେ, ଏହି ଅନୁପ୍ରୟୋଗର ତୁରନ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତା ସହିତ ସେବା ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି |

Users ଉପଯୋଗକର୍ତ୍ତାଗଣଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଏହି ଅନୁପ୍ରୟୋଗ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହୀ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସେବା ସୂଚନା ପଠାଇବାରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଅନୁପ୍ରୟୋଗ ସହଭାଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସୂଚନା ବାଣ୍ଟିଥାଏ ଯାହା ଦ୍ can ାରା ସେମାନେ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ ଏହାର ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସେବାଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପଠାନ୍ତୁ (ଶେଷଟି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ସମ୍ମତି ଆବଶ୍ୟକ କରେ) |

ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ
ନିମ୍ନଲିଖିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏହି ଅନୁପ୍ରୟୋଗ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛା କିମ୍ବା ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଆଂଶିକ ପ୍ରକାଶ କରିବ:

(କ) ତୁମର ପୂର୍ବ ସମ୍ମତି ସହିତ, ତୃତୀୟ ପକ୍ଷକୁ;

(ଖ) ଆପଣ ଅନୁରୋଧ କରିଥିବା ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାକୁ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ସହିତ ଅଂଶୀଦାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ;

© ଆଇନର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନିୟମାବଳୀ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ କିମ୍ବା ନ୍ୟାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ କିମ୍ବା ନ୍ୟାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ପ୍ରକାଶ;

(ଘ) ଯଦି ଆପଣ ଚାଇନାର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନିୟମ, ନିୟମାବଳୀ କିମ୍ବା ଏହି ପ୍ରୟୋଗ ସେବା ଚୁକ୍ତିନାମା କିମ୍ବା ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଏକ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପଡିବ;

()) ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ବ intellectual ଦ୍ଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଉତ୍ତରଦାତାଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ both ାରା ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅଧିକାର ବିବାଦର ମୁକାବିଲା କରିପାରିବେ;

(ଚ) ଏହି ଅନୁପ୍ରୟୋଗ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏକ କାରବାରରେ, ଯଦି କାରବାରର କ party ଣସି ପକ୍ଷ କାରବାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପୂରଣ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଂଶିକ ପୂରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି, ତେବେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଅଧିକାର ଅଛି | କାରବାରର ପ୍ରତିପକ୍ଷ, ଇତ୍ୟାଦି ସୂଚନା ଏକ କାରବାରର ସମାପ୍ତି କିମ୍ବା ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସୂଚନା |

(ଛ) ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଯାହା ଆଇନ, ନିୟମାବଳୀ କିମ୍ବା ୱେବସାଇଟ୍ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଅନୁପ୍ରୟୋଗ ଉପଯୁକ୍ତ ବିବେଚନା କରେ |

ସୂଚନା ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ବିନିମୟ |
ଏହି ଅନୁପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ collected ାରା ସଂଗୃହିତ ତୁମ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଏବଂ ତଥ୍ୟ ଏହି ଅନୁପ୍ରୟୋଗର ସର୍ଭରରେ ଏବଂ / କିମ୍ବା ଏହାର ସହଯୋଗୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ ସଞ୍ଚୟ ହେବ ଏବଂ ଏହି ସୂଚନା ଏବଂ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦେଶ, ଅଞ୍ଚଳ କିମ୍ବା ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଯାଇପାରେ ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ଅନୁପ୍ରୟୋଗ ସୂଚନା ଏବଂ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆକ୍ସେସ୍, ଗଚ୍ଛିତ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ |

କୁକିଜ୍ ର ବ୍ୟବହାର
)ଏହି ଅନୁପ୍ରୟୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନମୂଳକ ସେବା ସହିତ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କୁକିଜ ବ୍ୟବହାର କରେ |

(ଖ) କୁକିଜ୍ ଗ୍ରହଣ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି |ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାଉଜର୍ ସେଟିଂସମୂହକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କୁକିଜ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିପାରିବେ |ଯଦିଓ, ଯଦି ଆପଣ କୁକିଜ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଆପଣ ହୁଏତ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ୱେବ୍ ସର୍ଭିସ୍ କିମ୍ବା ଏହି ଅନୁପ୍ରୟୋଗର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯାହାକି କୁକିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ |

© ଏହି ଅନୁପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ସେଟ୍ ହୋଇଥିବା କୁକିଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ ଏହି ନୀତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ |

ସୂଚନା ସୁରକ୍ଷା
(କ) ଏହି ଆପ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସୁରକ୍ଷା ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ଉପଭୋକ୍ତା ନାମ ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ ସୂଚନାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ |ଏହି ଅନୁପ୍ରୟୋଗ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ଉପଭୋକ୍ତା ସୂଚନା ପାସୱାର୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏନକ୍ରିପ୍ଟ କରି ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ନଷ୍ଟ, ଅପବ୍ୟବହାର ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ ନାହିଁ |ଉପରୋକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସତ୍ତ୍, େ, ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ସୂଚନା ନେଟୱାର୍କରେ କ perfect ଣସି “ସିଦ୍ଧ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା” ନାହିଁ |

(ଖ) ଅନଲାଇନ୍ କାରବାର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଅନୁପ୍ରୟୋଗ ନେଟୱାର୍କ ସେବା ବ୍ୟବହାର କରିବାବେଳେ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ଯେପରିକି ଯୋଗାଯୋଗ ସୂଚନା କିମ୍ବା ଡାକ ଠିକଣା, ପ୍ରତିପକ୍ଷ କିମ୍ବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରତିପକ୍ଷକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ |ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ |ଯଦି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ଲିକ୍ ହୋଇଛି, ବିଶେଷକରି ଆପର ଉପଭୋକ୍ତା ନାମ ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ, ଦୟାକରି ଆପର ଗ୍ରାହକ ସେବା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ the ାରା ଆପ୍ ଅନୁରୂପ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ |

ଅତିରିକ୍ତ ନୀତି
ସେବାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ ହୋଇଥିବା କେତେକ ୱେବସାଇଟ୍, ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ୍ ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କ ଗୋପନୀୟତା ସହିତ ଜଡିତ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରକାଶନକୁ ଧାରଣ କରିପାରେ, ଯାହାକି ଏହି ଗୋପନୀୟତା ନୀତି ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସେବାର ବ୍ୟବହାରରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ |

ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋପନୀୟତା |
ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋପନୀୟତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ।ଆମର ସେବାଗୁଡିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ନୁହେଁ, ଏବଂ ଆମେ 13 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ଅନଲାଇନରେ ସଂଗ୍ରହ କିମ୍ବା ମାଗିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହୁଁ, ଯଦି ଆପଣ 13 ବର୍ଷରୁ କମ୍, ତେବେ ଆମକୁ କ Personal ଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ |

ଯଦି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମତି ବିନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିମ୍ନରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ଆମ ସାଇଟରେ ଆମକୁ ସତର୍କ କରିପାରିବେ |ଯଦି ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଆମେ 13 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ କ Personal ଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିଛୁ, ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଏହିପରି ସୂଚନା ବିଲୋପ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ |

ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଗୋପନୀୟତା ନୀତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୋପନୀୟତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ମନ୍ତବ୍ୟ, ଅନୁରୋଧ କିମ୍ବା ଚିନ୍ତା ଅଛି, ଆପଣ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉପାୟରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ:

ଇମେଲ ଦ୍ୱାରା:
info@meclonsports.com

ମେକଲନ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ |
601, ବି ବିଲଡିଂ, ସୋଙ୍ଗୁ ଜିହୁଇଚେଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଜୋନ୍,
ଶିଲୋଙ୍ଗକେଙ୍ଗ, ଲିଆଓବୁ ଟାଉନ୍, ଡୋଙ୍ଗଗୁଆନ୍, ଗୁଆଙ୍ଗଡଙ୍ଗ୍ |